College kiest voor duurzaam investeren in kwaliteit binnenstad

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren door extra te investeren in parkeergemak, in betere voorzieningen voor fietsers, in het onderhoud van de openbare ruimte naar een hoger niveau te brengen en in het inschakelen van een expert om met winkeliers en eigenaren de leegstand van winkels tegen te gaan. Het college is van oordeel dat de binnenstad van Nijkerk gebaat is bij het handhaven van betaald parkeren.

 

Bij de besluitvorming op 30 maart 2017 over de Visie Aantrekkelijk Nijkerk heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij de ruimte werd geboden aan diverse betrokkenen om op een aantal punten nader onderzoek te doen. Dit onderzoek moest zich richten op de vraag of heroverweging gewenst en mogelijk is op de volgende punten: het realiseren van bronpunten, het opheffen van parkeerplaatsen op het maaiveld en het in stand houden van betaald parkeren. De Overleggroep Parkeren heeft in haar reactie hierop voorgesteld om meer gratis maaiveldparkeerplaatsen overeind te houden en voor de gebouwde parkeervoorzieningen de eerste twee uur gratis te maken.

 

Vervolgens is door het college in september een voorgenomen besluit genomen. Daarin was o.a. opgenomen om een proef voor één uur gratis parkeren van maandag t/m donderdag  uit te voeren. Ook was het college van oordeel dat er van de ondernemers een financiële bijdrage gevraagd moest worden. Het college heeft de Overleggroep en de Regiegroep van het Platform Binnenstad Nijkerk in de gelegenheid gesteld om te reageren op het voorgenomen besluit. Men pleit in de reactie o.a. voor een proef met twee uur “gratis” parkeren, van maandag t/m zaterdag. Mede aan de hand van de reacties heeft het college een besluit genomen en een voorstel aan de raad voorgelegd.

 

Het college heeft in dit voorstel om meerdere redenen de keuze gemaakt om, in lijn met de Visie Aantrekkelijk Nijkerk, op  een meer duurzame manier in een aantrekkelijke binnenstad te investeren.

 

Concreet betekent dit op hoofdlijnen : 1. Vasthouden aan betaald parkeren. 2. Een mix van maaiveld- en gebouwde parkeervoorzieningen. Daarnaast wil het college een bedrag van € 280.000  beschikbaar stellen voor investeringen t.b.v. het achteraf betaald parkeren bij de bronpunten,               € 100.000 voor fietsvoorzieningen en € 70.000 structureel voor het verhogen van de kwaliteit van het onderhoudsniveau in de binnenstad. Tenslotte is het college ook bereid om € 40.000 beschikbaar te stellen gedurende 3 jaar voor het faciliteren van ondernemers en vastgoedeigenaren.

 

 

 

Bij de afwegingen m.b.t. dit voorstel heeft het college geconcludeerd dat het heel lastig is om te bepalen wanneer een proef geslaagd is. Een proef met twee uur “gratis” parkeren levert de gemeente een structurele kostenpost op van ongeveer € 450.000,-. Geld dat niet ergens anders aan uitgegeven kan worden. Daar komt bij dat de exploitant van de parkeergarage Oosterpoort inkomstenderving bij de gemeente claimt.

 

Daarnaast is het college van mening dat het invoeren van twee uur ”gratis” parkeren tot een ongewenste toename van autogebruik in de binnenstad kan leiden. In lijn met de Visie Aantrekkelijk Nijkerk vindt het college het belangrijk dat verkeersdruk in het centrum juist gereguleerd wordt om de binnenstad aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken.  

 

Daarnaast wil het college het gebruik van de fiets juist stimuleren en daarvoor fietsvoorzieningen verbeteren. Een en ander past bij de klimaatdoelen van het college en bij het belang om de luchtkwaliteit in Nijkerk te verbeteren.

 

Naast dit alles is het een feit dat de tarieven in Nijkerk laag zijn. Bovendien wordt  kort gratis parkeren in de binnenstad wel degelijk mogelijk op de nieuwe “shop and go” plekken die er gaan komen.