VVD: problemen bovengronds parkeren opschorten en werk aan eigen parkmanagement

In de vergadering over het vaststellen van de plannen voor Aantrekkelijk Nijkerk heeft de VVD een duidelijke keuze gemaakt. De partij wil het voorstel, om het bovengrondse parkeren in de stad deels te beëindigen, opschorten. Het is verder juridisch onmogelijk om het parkeren gratis te maken. In plaats daarvan steunt de VVD plannen van voorzitter Rob Veltink om een eigen parkmanagement te ontwikkelen. Raadslid Niels Staal zei er het volgende over: Ik begin met het onderdeel gratis parkeren. Het is bekend dat een onderzoek naar de mogelijkheden daarvoor een oude wens is van de VVD. Het voorstel van de overleggroep past dan prima binnen dat plaatje, zou je zeggen. Maar hier lopen we aan tegen een tweetal recente uitspraken van de rechtbank en de ACM inzake de gemeente Veenendaal. In een vergelijkbare casus, waarbij gemeentelijk parkeren en een particuliere parkeerexploitant naast elkaar bestaan, is de gemeente Veenendaal op grond van Europese regelgeving inzake staatssteun en concurrentievervalsing, glashard teruggefloten van het experiment met gratis parkeren. Als ik dat combineer met de positie van Aprisco in deze kwestie, de investeringen die zij hebben gedaan in parkeren onder het Molenplein, de extra investeringen die zij daar hebben gedaan op aandringen van de Nijkerkse winkeliers en de gemeente, dan kan ik niet anders dan de conclusie trekken dat het eenzijdig door de gemeente invoeren van gratis parkeren alleen al om juridische redenen nu geen haalbare kaart zal zijn. Dit is een hard gegeven, voortvloeiend uit een historische gegroeide situatie, ofwel in het verleden gemaakte keuzes waaraan niemand zich kan onttrekken, hoe graag je ook wilt.

 

Zijn daarmee dan alle wegen afgesneden? Geenszins. Ik heb de inbreng van de heer Veltink/mevrouw Jansen van de NOV goed gehoord en wanneer NOV en ondernemers zelf het initiatief nemen voor een parkmanagementsysteem om daarmee de klant aan zich te binden, dan is het wat de VVD betreft denkbaar dat ook de gemeente daaraan bijdraagt levert. Er zijn heel innovatieve systemen voor beschikbaar, onder meer van Volker Wessels.

 

Vervolgens is de vraag, welke alternatieven het college dan biedt om zoveel mogelijk te voorkomen dat het parkeren een weerstandsfactor gaat vormen voor bezoekers van de binnenstad. Het collegevoorstel om te gaan investeren in veel gemakkelijker achteraf en realtime betalen in de bronpunten, is wat ons betreft een welkome stap en eigenlijk een kopie van het pleidooi dat wij als VVD in 2014 al hielden. Dat kunnen wij dus steunen. Hetzelfde geldt voor de gevraagde investeringen in fietsvoorzieningen. Een logische en zeer gewenste stap, gelet op het feit dat nog altijd 65% van de bezoekers het centrum per fiets aanrijdt. En ook het verhogen van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte van B naar A in de binnenstad is een maatregel waarover we het denk ik allemaal snel eens zijn.

 

Kom ik vervolgens bij het tweede element. Het maaiveld. Ook hier helpt het om de feiten op een rij te zetten. Feit is, dat centrum Nijkerk nog altijd deels een boodschappencentrum is, waarbij makkelijk parkeren op niet al te grote afstand een bestaansvoorwaarde is. Maar feit is ook dat van het geheel afschaffen van maaiveldparkeren geen sprake is. In de oorspronkelijke plannen niet en ook in het collegevoorstel niet waarin maaiveldparkeren wordt gehandhaafd op onder meer het Wheemplein, het stadspark, het Gele Weiland en de Bonte Koe. En naar ik begreep gaat uitbreiding daarvan wellicht tot de mogelijkheden behoren. Er blijft dus een mix van maaiveld- en ondergronds parkeren en dat lijkt ons de juiste weg.

 

Over de vraag hoe die mix er dan precies uit moet zien, valt wat de VVD betreft altijd te praten. Daar moet je - denken wij - praktisch en pragmatisch mee omgaan. En de afgelopen tijd heeft geleerd dar er nog heel veel vragen leven, die nog niet allemaal beantwoord zijn. Zo heeft ook de VVD zich de vraag gesteld of het verdwijnen van de parkeerplaatsen in de Venestraat nou een essentieel onderdeel is van het realiseren van een Aantrekkelijk Nijkerk. En als je toch al van plan bent om shop and go plekken op de Koetsendijk te maken, waarom dan niet gewoon de parkeerplaats handhaven, gelet op het belang van de winkeliers en horeca op die plek. En heel concreet: is het voor een Aantrekkelijk Nijkerk echt nodig dat de ouderen bij de Vleenenck hun parkeerplaats bij huis kwijtraken? En dan de ontwerp-verordeningen die ter inzage liggen. Daar zit nu een nieuw element in van venstertijden die ook in de avond en nacht gaan gelden. Wij vragen ons echt af of je het de bewoners hiermee niet heel erg moeilijk gaat maken. En staat dat dan nog in verhouding tot het doel dat je wilt bereiken? En tenslotte de parkeervergunningen. In de beeldvormende vergadering van vorige week kon nog geen antwoord worden gegeven op de vraag of  uiteindelijk voldoende plaatsen voor de bewoners overblijven en wat die uiteindelijk gaan kosten. Gaat er geen ongewenste verplaatsing van parkeerdruk richting de randen van het centrum optreden? Zaken die nog nadere uitwerking behoeven en waarin je volgens de VVD ook de vraag zou moeten betrekken of een wat ons betreft royale overgangsregeling voor de huidige vergunninghouders niet wenselijk is.

 

Wat ons betreft voldoende reden de onderdelen van het plan m.b.t. het maaiveld en de diverse verkeersbesluiten nu niet in beton te gieten. Volgens ons verdienen deze elementen echt nog meer tijd  en aandacht, om uiteindelijk verstandige beslissingen te kunnen nemen. 

 

Samenvattend kan de VVD zich dus vinden in de beslispunten 1 en 3 van het collegevoorstel en pleiten wij ervoor om ten aanzien van punt 2, het maaiveld, maar ook de diverse daarmee samenhangende collegebesluiten, meer tijd te nemen en een verdiepingsslag te maken. Daarmee doe je denken wij recht aan de kwaliteit van het plan en het is ook zorgvuldig richting alle betrokkenen.