Begroting 2020

Eind oktober hebben wij in de gemeenteraad gesproken over de meerjarenbegroting voor de periode 2020-2023. De begroting laat een oplopende uitgaven zien, vooral door sterk toenemende kosten in het sociaal domein (de zorg). Dat is een landelijk beeld, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Als lokale VVD vinden wij het belangrijk dat iedere inwoner toegang houdt tot de zorg die hij nodig heeft.

Zorgkosten

Eind oktober hebben wij in de gemeenteraad gesproken over de meerjarenbegroting voor de periode 2020-2023. De begroting laat een oplopende uitgaven zien, vooral door sterk toenemende kosten in het sociaal domein (de zorg). Dat is een landelijk beeld, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Als lokale VVD vinden wij het belangrijk dat iedere inwoner toegang houdt tot de zorg die hij nodig heeft. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat iedere euro die aan zorg wordt uitgegeven, ook effectief moet worden besteed. Nadat de afgelopen jaren veel zorgtaken zijn overgeheveld van het Rijk en de Provincie naar de gemeenten (transitie), is nu het moment daar dat we grip moeten krijgen op de budgetten, door de zorg anders en beter te organiseren (transformatie). De gemeente heeft daartoe een ervaren verandermanager aangetrokken, die hieraan concreet handen en voeten moet geven. In de begroting is een taakstellende besparing van € 600.000,00 euro opgenomen.

 

Dienstverlening moet beter

Verder hebben wij veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie en vooral de dienstverlening aan de inwoners, instellingen en bedrijven. Het is geen geheim dat daar nog een flinke opgave ligt. Deels omdat door bezuinigingen uit het verleden de capaciteit ontbreekt om de toegenomen taken in tijden van hoogconjunctuur uit te voeren. Deels omdat de manier waarop de organisatie wordt aangestuurd aandacht behoeft. Onder aanvoering van onze wethouder Mariëlle Broekman is een goede analyse van de organisatie gemaakt en wordt nu hard gewerkt aan de noodzakelijke verbeteringen. Ook dit gaat onvermijdelijk gepaard met een kostenplaatje. Op termijn zijn die kosten wellicht te verminderen, maar uit de analyse van de organisatie volgt dat de kosten hier voor de baten uit gaan.

 

Lage lasten

De VVD heeft zich altijd met succes ingezet voor lage lasten voor Nijkerkse inwoners en bedrijven. Nijkerk behoort nog altijd tot de gemeenten met de laagste lokale lasten. Daarom vond de fractie het verantwoord om – gelet op de hiervoor geschetste zaken – in te stemmen met een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) die het college naast een aantal besparingen had voorgesteld. Wel is die stijging minder hoog geworden doordat fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd een amendement op de begroting indiende, waarmee weer € 119.000,00 van de verhoging is af gehaald. Dat amendement van de VVD dienden we mede namens onze coalitiepartners in en werd gesteund door De Lokale Partij. Het CDA stemde tegen. Verder heeft de VVD bedongen dat de verhoging niet ineens plaatsvindt, maar in vier stappen. Zo kan van jaar tot jaar bekeken worden of verdere verhoging nog wel nodig is.