Aan de leden van de VVD Nijkerk - Hoevelaken

Ongetwijfeld heeft u in de pers gelezen over de val van het college gisteravond laat en het lijkt ons goed om u nu rechtstreeks vanuit de VVD-fractie te informeren over de stand van zaken.

 

Aanleiding voor de crisis was de mogelijkheid voor opening van winkels op zondag. Al lange tijd een diep gekoesterde wens van de VVD. Bij het aangaan van het coalitieakkoord in 2014 hebben wij als onderhandelingsresultaat aan u als leden voorgelegd een verruiming van de openingstijden van de horeca, waartegenover stond dat in deze raadsperiode geen koopzondag zou worden ingevoerd. Op dat moment was dat voor onze fractie een verdedigbaar akkoord.

 

De ontwikkelingen in de detailhandel zijn daarna echter snel gegaan. Veel sneller dan wij en ook de ondernemers hadden kunnen voorzien. Het ongelijke speelveld tussen de winkels in Nijkerk en Hoevelaken,  die verplicht op slot moeten op zondag en de winkels in Amersfoort, die wel open mogen, lijdt tot grote schade aan economie en werkgelegenheid. Ondernemers en inwoners spraken ons daar indringend op aan en voor de VVD-fractie was duidelijk dat bijsturing op dit punt nodig was.

Daarom hebben wij geprobeerd om met coalitiepartners CDA en CU-SGP in gesprek te komen over dit thema. Beiden hebben aangegeven daarvoor niet open te staan.

 

Zo ontstond voor onze fractie een lastig dilemma. Een dilemma waarin het belang van economie, werkgelegenheid en de vrijheid voor mensen om op eigen wijze invulling te geven aan hun leven, de doorslag hebben gegeven. De VVD kon en wilde de schade als gevolg van het nog langer tegen beter weten in vasthouden aan de verplichte zondagssluiting, niet langer voor haar rekening nemen.  Het is de VVD ernst met een gezonde binnenstad, vitale kernen en een goed vestigingsklimaat. Bij ongewijzigd beleid zullen steeds minder ondernemingen bereid zijn om zich in de gemeente Nijkerk te vestigen.

 

Vanwege de urgentie van de problemen is gisteravond een motie ingediend door de VVD, Pro21 en De Lokale Partij (samen een meerderheid in de raad), waarin die partijen het college verzochten om een raadsvoorstel  voor te bereiden waarin de koopzondag mogelijk wordt gemaakt. De coalitiepartners hebben wij daarover van tevoren ge├»nformeerd. De motie is in een zeer lange raadsvergadering met veel schorsingen behandeld en in stemming gebracht. De motie is door een meerderheid van de gemeenteraad overgenomen, waarna het college van B&W (met uitzondering van onze eigen wethouder Marly Klein) heeft aangegeven de motie niet te zullen uitvoeren. Vervolgens heeft de fractie van de CU-SGP het vertrouwen in de VVD opgezegd en haar wethouder uit het college teruggetrokken. Dat betekent dat het college nu demissionair is en dat een nieuw college zal moeten worden gevormd. De VVD betreurt het dat het college is gevallen en het was wat ons betreft ook niet nodig geweest.

 

Met de mede indieners van de motie, Pro21 en De Lokale Partij, is afgesproken dat wij zelf een initiatiefraadsvoorstel zullen doen voor het mogelijk maken van de zondagopenstelling, dat naar verwachting na de zomer in behandeling kan worden genomen.

 

Met liberale groet,

De fractie van de VVD

 

 

Boudewijn van der Woerd       

Niels Staal        

Kees van den Heuvel        

Richard van Hussel